Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 25.05.2018

RODO obowiązek informacyjny w języku ukraińskim

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

 

 1.       Administrator  Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych  (ADO)  w  Szkole Podstawowej w Ratoszynie Drugim  jest: dyrektor  Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim

                                                                            Adres:         Ratoszyn Drugi 192, 24-350 Chodel

                                                                           Kontakt:     sp.ratoszyn2@interia.pl


2.       Inspektor Ochrony Danych
 

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):  e-mail: iod@rodokontakt.pl

 

3.       Przetwarzanie danych osobowych przez ADO Szkole Podstawowej w Ratoszynie Drugim  odbywa się  w ściśle określonych celach,  zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach:

·        w celu wypełnienia obowiązku prawnego;

·        o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;

·        jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

·        za wyraźną zgodą danej osoby.

 

    4. Mówiąc o danych osobowych Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim należy rozumieć  wszystkie zgromadzone  tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj  danych  niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.

    5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i warunkowany jest przede wszystkim przepisami prawnymi.

    6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.

    7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:

a)      do dostępu do swoich danych;

b)      do sprostowania swoich danych;

c)       do usunięcia swoich danych;

d)      do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

e)      do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;

f)       cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie,   które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej;

g)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   8. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE .

   9. ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym

 

 

Podstawa prawna UE:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

 

Podstawa prawna PL:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm

Monitoring wizyjny

Monitoring prowadzony jest przez Szkołę Podstawową w Ratoszynie Drugim, w celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia i obejmuje obszar: korytarzy szkolnych i szatni, boisk, w tym boiska wielofunkcyjnego, terenów zielonych i ciągów komunikacyjnych wokół szkoły i przedszkola, chodnik i jezdnię (do msc. Grądy) wzdłuż działki szkolnej. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 818293004, lub drogą elektroniczną sp.ratoszyn2@interia.pl.

 

 

Szczegółowa klauzula informacyjna      (komunikacja elektroniczna dot. nauczania na odległość (e-learning))
 

Przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego na podstawie zgody w celu komunikacji elektronicznej dot. nauczania na odległość (e-learning).

Administratorem Danych Osobowych Szkoła Podstawowa w Ratoszynie Drugim, 24-350 Chodel, Ratoszyn Drugi 192.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: iod@rodokontakt.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu komunikacji elektronicznej dot. nauczania na odległość (e-learning) z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego, uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim.


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielnie zgody
na wskazany powyżej cel przetwarzania.

 

Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym z mocy prawa podmiotom i tylko w dozwolonym zakresie.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez czas obowiązywania zgody.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa względem podanych danych osobowych: a) do dostępu, b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wycofania zgody w dowolnym momencie - wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania w okresie, gdy obowiązywała, e) do usunięcia, f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale Administrator potrzebuje tych danych, aby zrealizować wskazane cele przetwarzania. Brak Pani/Pana zgody na dany cel przetwarzania uniemożliwia jego realizację.

Podstawy prawne:

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - tzw. RODO

·         Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Szczegółowa klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej

[obowiązuje od 25 III 2020]

Administratorem Danych Osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim, 24-350 Chodel, Ratoszyn Drugi 192

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: iod@rodokontakt.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego, uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim.

 

Zakres przetwarzanych danych obejmuje: e-mail, nr telefonu, nazwisko i imię, adres zamieszkania, nr telefonu rodzica, adres e-mail rodzica, nazwisko i imię rodzica.


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny -
art. 6 ust.1 lit. c RODO

 

Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym z mocy prawa podmiotom i tylko w dozwolonym zakresie.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem podanych danych osobowych: a ) do dostępu, b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane, aby Administrator zrealizował wskazane cele przetwarzania.

Podstawy prawne:

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - tzw. RODO.

·         Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

·         Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020 poz. 492)

·         Rozporządzenie MEN dnia 20 marca 2020 r. sprawie szczególnych rozwiązań okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020 poz. 493)

 

Szczegółowa klauzula informacyjna

przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia oraz realizacji umowy użyczenia sprzętu komputerowego w związku z projektem
pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

1.   Administratorem Danych Osobowych Biorącego Szkoła Podstawowa w Ratoszynie Drugim, Ratoszyn Drugi 192, 24-350 Chodel, tel. 81 829 30 04, e-mail: sp.ratoszyn2@interia.pl

2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: iod@rodokontakt.pl

3.   Dane osobowe Biorącego przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji umowy użyczenia sprzętu komputerowego w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w związku z projektem pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

4.   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Biorącego jest niezbędność do wykonania umowy, którą strona jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy ( art. 6 ust. 1 lit b) RODO).

5.   Dane osobowe Biorącego będą przechowywane (przetwarzane) przez okres wynikający z  właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną opisaną w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

6.   Administrator może przekazać dane osobowe Biorącego jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.

7.   Biorący posiada następujące prawa  względem  swoich danych osobowych: prawo do dostępu,  prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania.

8.   Biorącemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.   Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

10. Dane osobowe  nie będą przetwarzane poza UE.

11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia ważnej umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie oraz realizację umowy bezpłatnego użyczenia sprzętu komputerowego.